AANSOEK OM TOELATING
VIR 2024 - GRAAD8

BEËDIGDE VERKLARING VORMS

Beëdigde Verklaring van ouer of voog wat verantwoordelikheid neem as ouer of voog van leerder

Beëdigde Verklaring van ouer wat die ander ouer NIE ken nie

NUWE DEBIET ORDER VORM

STAWENDE DOKUMENTASIE BENODIG VIR INSKRYWINGS

1) Afskrif van ALBEI ouers se identiteitsdokumente – doodsertifikaat indien ouer/s afgesterwe het.
  OF
Wetlike voog se identiteitsdokument EN hofbevel waarby voogskap bevestig is.
2) Afskrif van leerder se geboortesertifikaat.
3) Afskrif van leerder se rapport van huidige skool (Eerste kwartaal)
4) Bewys van verblyf / adres (Water & Ligte rekening, bankstaat, huurooreenkoms of SAPS affidavit wat adres bevestig) – Géén ander bewyse sal aanvaar word.

Vir enige verdere navrae verwys na ons webtuiste koppel ‘KONTAK ONS’
of skakel ons by (011) 811 1390/1 – Me. Natasha Diesel.